Επαγγελματικός Προσανατολισμός
για έφηβους / μαθητές 14 έως 18 ετών

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός της Evalion είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και έχει ως στόχο να βοηθήσει τον έφηβο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για εκείνον σπουδαστική και μετέπειτα, επαγγελματική κατεύθυνση.


Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στη διερεύνηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, της προσωπικότητας, των αξιών και των ικανοτήτων του εφήβου. Αξιοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες, το άτομο ενισχύει την αυτογνωσία του και είναι σε θέση να λάβει περισσότερο συνειδητές αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό του μέλλον.

Σε ποιους απευθύνεται

Η σειρά EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός απευθύνεται σε έφηβους /μαθητές 14 έως 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης για την επιλογή της κατάλληλης μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Τα οφέλη

Τα άτομα που επιλέγουν τις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού διερευνούν σε βάθος τα χαρακτηριστικά του εαυτού τους και τις ικανότητες τους. Η εις βάθος γνώση του εαυτού, σε συνδυασμό με τη γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος, καθιστούν τον έφηβο ικανό να λάβει τις πλέον ορθές αποφάσεις αναφορικά με τη σταδιοδρομία του.

Τι περιλαμβάνει η σειρά EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η σειρά Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει 11 ψυχομετρικά εργαλεία. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 3 ερωτηματολόγια και 8 τεστ ικανοτήτων, από τα οποία προκύπτει η αναφορά αποτελεσμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ερωτηματολόγια:

• Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

• Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας

• Ερωτηματολόγιο Αξιών

Τεστ Βασικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού

• Τεστ Κατανόησης Κειμένου, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης γραπτών πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων.

• Τεστ Συσχετισμού Εννοιών, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης της σχέσης μεταξύ λέξεων και εννοιών με σκοπό τον εντοπισμό λογικών συσχετισμών.

• Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού

• Τεστ Αριθμητικών Προβλημάτων, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης και χρήσης αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων.

• Τεστ Αριθμητικών Ακολουθιών, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα αναγνώρισης των σχέσεων μεταξύ αριθμών που εμφανίζονται σε μία σειρά-ακολουθία.

• Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων.

Τεστ Ειδικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Ελέγχου Δεδομένων, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να ελέγχει με ταχύτητα και ακρίβεια πληροφορίες που του παρουσιάζονται και να εντοπίζει τυχόν λάθη στην αντιγραφή ή τη μεταφορά των πληροφοριών αυτών.

• Τεστ Αντίληψης Χώρου, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κάποιου να εντοπίζει τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε σχήματα που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή, δηλαδή, σε μορφή σχεδίου ή στην τελική τρισδιάστατη μορφή τους

• Τεστ Μηχανικής Αντίληψης, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να κατανοεί κανείς βασικές αρχές μηχανικής και τους νόμους της φύσης και να εφαρμόζει την ικανότητα αυτή σε μηχανισμούς, όπως τροχαλίες, γρανάζια και μοχλούς.

+

Συμβουλευτική Καριέρας για ενήλικους (φοιτητές, άνεργους, εργαζόμενους)

Η Συμβουλευτική Καριέρας της Evalion είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζεται στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και έχει ως στόχο την υποστήριξη του ατόμου αναφορικά με την επαγγελματική του ανάπτυξη.


Τα εργαλεία (τεστ και ερωτηματολόγια) που χρησιμοποιούνται, στοχεύουν στη διερεύνηση της επαγγελματικής προσωπικότητας, των κινήτρων, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων αναζήτησης και εύρεσης απασχόλησης. Τα θέματα που μπορεί να διαχειριστεί ένα άτομο μέσω της Συμβουλευτικής Καριέρας, είναι η εύρεση εργασίας, η αναζήτηση νέας ή εναλλακτικής απασχόλησης, η επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών, η ανάπτυξη, ή ακόμα και η αλλαγή σταδιοδρομίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Η σειρά EvCareer Συμβουλευτική Καριέρας απευθύνεται σε ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών. Αποδεικνύεται χρήσιμη σε φοιτητές, που αναζητούν τομέα εξειδίκευσης, σε άτομα, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, που αναζητούν εργασία, ή σε ήδη εργαζόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν σταδιοδρομία.

Τα οφέλη

Τα άτομα που επιλέγουν τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καριέρας μπορούν να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία και τις περιοχές προς βελτίωση και να ενισχύσουν τις δυνατότητες για εύρεση εργασίας στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορούν ακόμα να επιλέξουν τις κατάλληλες σπουδές εξειδίκευσης.

Τι περιλαμβάνει η σειρά EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η σειρά Συμβουλευτικής Καριέρας περιλαμβάνει 7 ψυχομετρικά εργαλεία. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει 4 ερωτηματολόγια και 3 τεστ ικανοτήτων.

Ερωτηματολόγια:

• Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας

• Ερωτηματολόγιο Υποκίνησης

• Ερωτηματολόγιο Απασχολησιμότητας

• Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς Αναζήτησης Εργασίας

Τεστ Βασικών Ικανοτήτων:

• Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης γραπτών πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων.

• Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα κατανόησης και χρήσης αριθμητικών δεδομένων για την επίλυση προβλημάτων.

• Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού, το οποίο αξιολογεί την ικανότητα να προβαίνει κανείς σε λογικούς συλλογισμούς, όταν οι πληροφορίες που έχει είναι αφηρημένες, υπό τη μορφή διαγραμμάτων.

Sample Report
+
Sample Report
+